Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest programem operacyjnym wdrażanym w latach 2007-2013. Środki pieniężne niezbędne do jego realizacji pochodzą przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kwota, jaka przewidziana jest na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynosi około 11,5 mld euro. Europejski Fundusz Społeczny wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich Unii Europejskiej na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Pierwsze pięć priorytetów mających przyczynić się do zwiększenia efektywności systemów i struktur instytucjonalnych, realizowane jest na szczeblu centralnym, pozostałe przeznaczone na wsparcie grup społecznych i osób, na szczeblu regionalnym.

Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prezentacja - założenia główne Projektu "Szkoła Równych Szans"PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

Projekt obejmuje wsparciem dwie placówki oświatowe, tj. Gimnazjum i Szkołę Podstawową im. Orła Białego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczytna. Działania projektu skierowane są do docelowej grupy 466 uczniów – 132 uczniów i 136 uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej oraz 101 uczniów i 97 uczennic z Gimnazjum w Szczytnej, czyli łącznie: 233 uczniów i 233 uczennic z terenu Gminy Szczytna.

Projekt będzie odpowiedzią na występujące dysproporcje w zakresie edukacji uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji i jakości usług edukacyjnych pomiędzy uczniami z gminy miejsko-wiejskiej Szczytna - a uczniami z obszarów większych aglomeracji miejskich.

Realizacja programów rozwojowych w szkołach z terenu Gminy Szczytna - realizowane będą programy rozwojowe, które w kompleksowy sposób przyczynią się do rozwoju obu placówek i podniesienia jakości nauczania, a tym samym wyrównania szans edukacyjnych BO. Projekt odpowiada potrzebom dydaktyczno-wychowawczym, jest komplementarny z polityką szkoły i kierunkami rozwoju szkoły. Wnioskodawca zapewnia, iż dodatkowe zajęcia dostępne będą w równym stopniu dla dziewcząt i chłopców, bez względu na stopień sprawności oraz pochodzenie.

W ramach realizacji projektów przewiduje się prowadzenie zajęć:
- dydaktyczno- wyrównawczych, w których zakres wejdą zajęcia z języka polskiego (2h/tyg),
- matematyki (2h/tyg),
- języka angielskiego (2h/tyg).

Zajęcia te mają na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Grupy 2-10 osób, również pracę indywidualna z uczniem.

- korekcyjno- kompensacyjne (tylko w SP 2h/tyg),
- zajęcia specjalistyczne, w tym zajęcia logopedyczne (2h/tyg),

Zajęcia prowadzone będą w zależności od potrzeb: indywidualne lub w grupach 2-6 osobowych.

- opieka psychologiczna (2h/tyg-Gim;3h/tyg-SP),
- pedagogiczna (2h/tyg-Gim;1h/tyg-SP),
- socjoterapeutyczna (2h/tyg),

Zajęcia przede wszystkim dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (również dla dzieci z problemami społecznymi, zajęcia uwzględniające potrzeby rozwojowe związane m.in. z umiejętnościami miękkimi).
Prowadzenie pogadanek i warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkole, szczególnie przemocy seksualnej wobec dziewcząt; dyskryminacji i wykluczenia społecznego; stereotypów na temat ról społecznych i zainteresowań chłopców i dziewcząt. Ze względu na objęcie działaniem dzieci z terenów wiejskich, zagwarantowane zostaną odwozy.

Realizacja zajęć wpłynie na samorealizację i rozwój osobisty uczniów, skuteczne porozumiewanie się; efektywne współdziałanie w zespole; rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; sprawne posługiwanie się komputerem. Zatrudniony personel: nauczyciele prowadzący zajęcia oraz logopeda, psycholog, pedagog i socjoterapeuta.