Wiesław Tracz
Koordynator projektu ,,Szkoła Równych Szans" Gmina Szczytna

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Numer projektu: POKL.09.01.02-02-158/09-00

srs@srs.szczytna.pl

tel. 74 868 33 05 w. 29